മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകും

24 Nov 2022

News
മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകും

മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ സജ്ജരാക്കും. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർ, കണ്ടക്ടർമാർ, കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് ആംബുലൻസിനോ മെഡിക്കൽ ടീമിനോ കാത്തുനിൽക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ ഉടൻ പരിശീലനം നൽകും.

കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും എല്ലാ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും എഇഡി (ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫിബ്രിലേഷൻ) യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സൊസൈറ്റി ഫോർ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഇന്ത്യ- കേരള ചാപ്റ്റർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൈകോർത്തു.

CARE (Cardiac Arrest Resuscitation) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ RTC ജീവനക്കാർക്കും CPR (Cardiopulmonary Resuscitation), പ്രഥമശുശ്രൂഷ, ട്രോമ കെയർ എന്നിവയിൽ വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകുന്നു.

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit