ജില്ലാതല കേരളോത്സവം ഡിസംബർ ഏഴിന്

22 Nov 2022

News
ജില്ലാതല കേരളോത്സവം ഡിസംബർ ഏഴിന്

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാതല കേരളോൽസവം ഡിസംബർ 7-ന് ആരംഭിക്കും. കലാമത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ 9 മുതൽ 11 വരെ കോട്ടൂർ അവിടനല്ലൂർ ജിഎച്ച്എസ്എസിലും കായിക, ആയോധനകല മത്സരങ്ങളും നടക്കും. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കും. വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയവർ ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിക്കും. ഓൺലൈനായാണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത്, ഇതിന്റെ പകർപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദികളിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

 

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit