കാലിക്കറ്റ് പോപ്പ്അപ്പ് ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്

23 Sep 2022

Event
കാലിക്കറ്റ് പോപ്പ്അപ്പ് ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്  കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും, ബിസിനസ്സ് വർധിപ്പിക്കാനും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ?  എങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് പോപ്പ്അപ്പ് ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ സുവർണ്ണാവസരം പാഴാക്കരുത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇതിനു വേദിയാകുന്നത്.   സെപ്തംബർ 23 മുതൽ 25  വരെയുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ സംഗീതം, കല,  ഭക്ഷണം, പോപ്പ് അപ്പ് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit