കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ 2023

20 Jan 2023

Event Calicut flower show
കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ 2023

കടലോരത്തൊരു പൂക്കടൽ ഒരുക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ 2023. ഈ വിസ്മയം ആസ്വദിക്കാനായി വന്നുചേരു കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ.  ജനുവരി 20 - 29 വരെയാണ് ഫ്ലവർ ഷോ നടക്കുന്നത്.

കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ 2023 ലഘുപത്രികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക https://drive.google.com/file/d/1V1qBy-JqO18Xuf3_4P6W1-GM7qa4f0NV/view?usp=share_link

 

പരിപാടി : കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ 2023

തീയതി: ജനുവരി 20 - 29 വരെ

വേദി : കോഴിക്കോട് ബീച്ച് 

 

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit